PRIVACYSTATEMENT

De besloten vennootschap Berlinger Advocaten B.V. en E.W. van der Graaf, advocaat, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de nummers 33293777 en 54832470, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij leggen in dit privacystatement uit hoe wij omgaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om ons privacystatement als PDF op te slaan, klik hier.

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan ons kantoorgebouw;
 3. bezoekers van de website van Berlinger Advocaten te Amsterdam (www.berlinger.nl);
 4. deelnemers aan onze bijeenkomsten;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van student-stagiaires.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsites van Berlinger Advocaten) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.anwaltskanzlei-amsterdam.info van Berlinger Advocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op die website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. wij hebben ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De websites van Berlinger Advocaten bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze websites.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 5. het verbeteren van de kantoorwebsite van Berlinger Advocaten;
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website www.anwaltskanzlei-amsterdam.info voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 7. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens onze instructies persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij maken gebruik van automatiseerders die de IT-omgeving van kantoor en onze websites beheren en beveiligen.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan zorgen wij er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat

het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. persoonsgegevens webformulier: 3 maanden na vastlegging van de gegevens;
 5. persoonsgegevens sollicitant: 1 jaar na vastlegging;
 6. persoonsgegevens website www.anwaltskanzlei-amsterdam.info: 1 jaar na vastlegging;

 

Wijzigingen privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Berlinger Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover met ons contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar p.bosma@berlinger.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mailbericht te sturen naar p.bosma@berlinger.nl. Wij proberen een klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.