U hebt problemen met een buitenlandse contractspartner? Facturen worden bijvoorbeeld niet betaald of geleverde waren zijn gebrekkig? Uw buitenlandse contractpartner start een gerechtelijke procedure tegen u, of u overweegt zelf een gerechtelijke stappen te nemen? Daarbij is het belangrijk vooraf te bedenken, welke rechtbank bevoegd en welk recht van toepassing is.

Internationaal bevoegde rechtbank

Legt u uw zaak niet aan de bevoegde rechter voor dan kan een vertraging van een half jaar of meer ontstaan omdat de rechter zich onbevoegd verklaart. De zaak wordt aan de bevoegde rechter verwezen of u dient de procedure opnieuw bij de bevoegde rechtbank te start.

Voor een procedure tegen een Europese partij bepaalt de EEX-Verordening (EUVO 1215/2012) welke rechtbank bevoegd is. De rechtbank van de woonplaats van de gedaagde is bijna altijd bevoegd. De leveringsplaats kan een bevoegdheid creëren en partijen kunnen een bevoegde rechtbank kiezen – de zogenaamde forumkeuze.

Is de tegenpartij buiten Europa gevestigd dan moet worden nagegaan of voor de betreffende staat een verdrag geldt op grond waarvan de rechterlijke bevoegdheid beoordeeld worden kan. Is dat niet het geval, dan zal de gerechtelijke procedure in de staat van de tegenpartij (gedaagde) dienen te worden gestart.

Toepasselijk recht

Nadat de bevoegde rechter is vastgesteld, dient het toepasselijke recht te worden beoordeeld. Het toepasselijke materiele recht wordt aan de hand van het internationale privaatrecht van de bevoegde rechter vastgesteld.

Elk rechtssysteem kent zijn eigen wet- en regelgeving. Het is dus belangrijk het toepasselijk recht vast te stellen, omdat het toepasselijke recht bepalend kan zijn voor de uitkomst van een rechtsstrijd.

Bij de vaststelling van het toepasselijke recht bij internationale rechtsverhoudingen is de aard van de rechtsverhouding bepalend. Bij een geschil over een overeenkomst tussen Europese partijen zal de rechter het toepasselijke recht aan de hand van de EU verordening Nr. 593/2008 (ROME I) vaststellen. Betreft het geschil een onrechtmatige daad, dan zal de rechter het toepasselijke recht op grond van EU verordening Nr. 864/2007 (ROME II) beoordelen. Hierop bestaan echter uitzonderingen indien een rechtsverhouding specifiek door een verdrag geregeld wordt. Zo beoordeeld de Nederlandse rechter het toepasselijke recht bij verkeerongevallen aan de hand van het Haags Verkeersongevallenverdrag. Bij internationale koopovereenkomsten is regelmatig het Weens Koopverdrag van toepassing, met aanvullend het recht van het land van één van de contractspartijen.

Berlinger Advocaten & internationaal privaatrecht

Berlinger Advocaten heeft vanwege haar vele cliënten in het buitenland veel ervaring met internationale procedures. We kunnen beoordelen of in Nederland of in het buitenland en naar welk recht geprocedeerd moet worden. Als in het buitenland geprocedeerd moet worden, dan kunnen we u een betrouwbaar advocatenkantoor uit ons internationale DIRO Netwerk aanbevelen. Daarnaast onderhouden we eventueel het contact met de buitenlandse advocaat en begeleiden en adviseren u in het proces. Voor vragen of advies kunt u gerust contact opnemen met Pieter Bosma: p.bosma@berlinger.nl

Uw contact

Pieter Bosma

Pieter (P.D.) Bosma

  • Internationaal privaatrecht
  • Verkeersrecht
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.